Newton metres to megacalories (Nm to Mcal)

Convert Newton metres to megacalories

Newton metres to megacalories conversion factor

1 Newton metre is equal to 2.3900573613767E-7 megacalories

Newton metres to megacalories conversion table

Newton metres (Nm)megacalories (Mcal)
255.9751434034417E-6
307.17017208413E-6
358.3652007648184E-6
409.5602294455067E-6
451.0755258126195E-5
501.1950286806883E-5
551.3145315487572E-5
601.434034416826E-5
651.5535372848948E-5
701.6730401529637E-5

To create a customized Newton metres to megacalories conversion table, click on the "Create a customized energy conversion table" button.

Related energy conversions

  1. Newton metre to British thermal unit (IT)
  2. Newton metre to calorie (15 C)
  3. Newton metre to mega-electron volt
  4. Newton metre to microjoule
  5. Megacalories to Newton metres
  6. Megacalorie to megajoule
  7. Megacalorie to inch-pound force

Back to Newton metres to megacalories conversion

TableFactorConverterTop