Joules to Newton metres (J to Nm)

energy conversions » joule conversions » J to Nm
Type in the number of joules to convert to Newton metres
Advertisment

Joules to Newton metres converter above calculates how many Newton metres are in 'X' joules (where 'X' is the number of joules to convert to Newton metres). In order to convert a value from joules to Newton metres (from J to Nm) simply type the number of J to be converted to Nm and then click on the 'convert' button.

 

Joules to Newton metres conversion factor

1 joule is equal to 1 Newton metres


Joules to Newton metres

Newton metres to joules

 

Joules to Newton metres conversion formula

energy(Nm) = energy (J) × 1

Example:

Consider a energy of 138 joules. Below are the steps to convert them to Newton metres.

energy(Nm) = 138 ( J ) × 1 ( Nm / J )

energy(Nm) = 138 Nm

or

138 J = 138 Nm

Joules to Newton metres conversion table

joule (J)Newton metre (Nm)
1212
2222
3232
4242
5252
6262
7272
8282
9292
102102
112112
122122
132132
142142
152152
joule (J)Newton metre (Nm)
250250
300300
350350
400400
450450
500500
550550
600600
650650
700700
750750
800800
850850
900900
950950