Celsius heat units (IT) to Newton metres (CHU to Nm)

energy conversions » Celsius heat unit (IT) conversions » CHU to Nm
Type in the number of Celsius heat units (IT) to convert to Newton metres
Advertisment

Celsius heat units (IT) to Newton metres conversion factor

1 Celsius heat unit (IT) is equal to 1899.100534716 Newton metres


Celsius heat units (IT) to Newton metres

Newton metres to Celsius heat units (IT)

Energy conversions

Energy conversion tables