Gigacalories to Newton metres (Gcal to Nm)

Convert gigacalories to Newton metres

Gigacalories to Newton metres conversion factor

1 gigacalorie is equal to 4184000000 Newton metres

Gigacalories to Newton metres conversion table

gigacalories (Gcal)Newton metres (Nm)
25104600000000
30125520000000
35146440000000
40167360000000
45188280000000
50209200000000
55230120000000
60251040000000

To create a customized gigacalories to Newton metres conversion table, click on the "Create a customized energy conversion table" button.

Related energy conversions

  1. Gigacalorie to inch-pound force
  2. Gigacalorie to megacalorie
  3. Gigacalorie to ton of oil equivalent
  4. Newton metres to gigacalories
  5. Newton metre to megawatt hour
  6. Newton metre to gigajoule
  7. Newton metre to Celsius heat unit (IT)

Back to gigacalories to Newton metres conversion

TableFactorConverterTop