Kilo-electron volts to kilocalories (keV to kcal)

Convert kilo-electron volts to kilocalories

Kilo-electron volts to kilocalories conversion factor

1 kilo-electron volt is equal to 3.82929389424E-20 kilocalories

Kilo-electron volts to kilocalories conversion table

kilo-electron volts (keV)kilocalories (kcal)
41.531717557696E-19
62.297576336544E-19
83.063435115392E-19
103.82929389424E-19
124.595152673088E-19
145.3610114519359E-19
166.1268702307839E-19
186.8927290096319E-19
207.6585877884799E-19
228.4244465673279E-19

To create a customized kilo-electron volts to kilocalories conversion table, click on the "Create a customized energy conversion table" button.

Related energy conversions

  1. Kilo-electron volt to watt second
  2. Kilo-electron volt to mega-electron volt
  3. Kilo-electron volt to nanojoule
  4. Kilocalories to kilo-electron volts
  5. Kilocalorie to standard cubic foot
  6. Kilocalorie to standard cubic centimeter
  7. Kilocalorie to gallon-atmosphere (UK)

Back to kilo-electron volts to kilocalories conversion

TableFactorConverterTop