Kilocalories to Newton metres (kcal to Nm)

Convert kilocalories to Newton metres

Kilocalories to Newton metres conversion factor

1 kilocalorie is equal to 4184 Newton metres

Kilocalories to Newton metres conversion table

kilocalories (kcal)Newton metres (Nm)
25104600
30125520
35146440
40167360
45188280
50209200
55230120
60251040
65271960
70292880
75313800
80334720
85355640
90376560
95397480
100418400
105439320
110460240
115481160
120502080

To create a customized kilocalories to Newton metres conversion table, click on the "Create a customized energy conversion table" button.

Related energy conversions

  1. Kilocalorie to calorie
  2. Kilocalorie to kilojoule
  3. Kilocalorie to standard cubic centimeter
  4. Kilocalorie to calorie (15 C)
  5. Newton metres to kilocalories
  6. Newton metre to ton of coal equivalent
  7. Newton metre to gigawatt hour
  8. Newton metre to kilojoule

Back to kilocalories to Newton metres conversion

TableFactorConverterTop