Kilocalories to Newton metres (kcal to Nm)

Convert kilocalories to Newton metres

Kilocalories to Newton metres conversion factor

1 kilocalorie is equal to 4184 Newton metres

Kilocalories to Newton metres conversion table

kilocalories (kcal)Newton metres (Nm)
729288
937656
1146024
1354392
1562760
1771128
1979496
2187864
2396232
25104600
27112968
29121336
31129704
33138072
35146440

To create a customized kilocalories to Newton metres conversion table, click on the "Create a customized energy conversion table" button.

Related energy conversions

  1. Kilocalorie to standard cubic centimeter
  2. Kilocalorie to terawatt hour
  3. Kilocalorie to tera-electron volt
  4. Kilocalorie to erg
  5. Newton metres to kilocalories
  6. Newton metre to liter-atmosphere
  7. Newton metre to inch-pound force
  8. Newton metre to Hartree

Back to kilocalories to Newton metres conversion

TableFactorConverterTop