Giga-electron volts to kilocalories (GeV to kcal)

Convert giga-electron volts to kilocalories

Giga-electron volts to kilocalories conversion factor

1 giga-electron volt is equal to 3.82929389424E-14 kilocalories

Giga-electron volts to kilocalories conversion table

giga-electron volts (GeV)kilocalories (kcal)
259.5732347355999E-13
301.148788168272E-12
351.340252862984E-12
401.531717557696E-12
451.723182252408E-12
501.91464694712E-12
552.106111641832E-12
602.297576336544E-12

To create a customized giga-electron volts to kilocalories conversion table, click on the "Create a customized energy conversion table" button.

Related energy conversions

  1. Giga-electron volt to watt hour
  2. Giga-electron volt to Celsius heat unit (IT)
  3. Giga-electron volt to cubic foot of natural gas
  4. Kilocalories to giga-electron volts
  5. Kilocalorie to Newton metre
  6. Kilocalorie to megajoule

Back to giga-electron volts to kilocalories conversion

TableFactorConverterTop