Milliliters to teaspoons (FDA) (mL to tsp)

volume conversions » milliliter conversions » mL to tsp
Volume Conversions: convert milliliters to teaspoons (FDA)
Type in the number of milliliters to convert to teaspoons (FDA)

Milliliters to teaspoons (FDA) conversion factor

1 milliliter is equal to 0.2 teaspoons (FDA)


Milliliters to teaspoons (FDA)

Teaspoons (FDA) to milliliters

Volume conversions

Volume conversion tables