Gigacalories to kilo-electron volts (Gcal to keV)

Convert gigacalories to kilo-electron volts

Gigacalories to kilo-electron volts conversion factor

1 gigacalorie is equal to 2.6114475086496E+25 kilo-electron volts

Gigacalories to kilo-electron volts conversion table

gigacalories (Gcal)kilo-electron volts (keV)
256.528618771624E+26
307.8343425259487E+26
359.1400662802735E+26
401.0445790034598E+27
451.1751513788923E+27
501.3057237543248E+27
551.4362961297573E+27
601.5668685051897E+27
651.6974408806222E+27
701.8280132560547E+27
751.9585856314872E+27
802.0891580069197E+27
852.2197303823521E+27
902.3503027577846E+27
952.4808751332171E+27
1002.6114475086496E+27
1052.7420198840821E+27
1102.8725922595145E+27
1153.003164634947E+27
1203.1337370103795E+27

To create a customized gigacalories to kilo-electron volts conversion table, click on the "Create a customized energy conversion table" button.

Related energy conversions

  1. Gigacalorie to megajoule
  2. Gigacalorie to Hartree
  3. Gigacalorie to kilojoule
  4. Kilo-electron volts to gigacalories
  5. Kilo-electron volt to barrel of oil equivalent
  6. Kilo-electron volt to kilojoule

Back to gigacalories to kilo-electron volts conversion

TableFactorConverterTop