Kilo-electron volts to gigacalories (keV to Gcal)

Convert kilo-electron volts to gigacalories

Kilo-electron volts to gigacalories conversion factor

1 kilo-electron volt is equal to 3.82929389424E-26 gigacalories

Kilo-electron volts to gigacalories conversion table

kilo-electron volts (keV)gigacalories (Gcal)
155.7439408413599E-25
259.5732347355999E-25
351.340252862984E-24
451.723182252408E-24
552.106111641832E-24
652.489041031256E-24
752.87197042068E-24
853.254899810104E-24
953.637829199528E-24
1054.020758588952E-24
1154.403687978376E-24
1254.7866173678E-24
1355.1695467572239E-24
1455.5524761466479E-24
1555.9354055360719E-24

To create a customized kilo-electron volts to gigacalories conversion table, click on the "Create a customized energy conversion table" button.

Related energy conversions

  1. Kilo-electron volt to gigawatt hour
  2. Kilo-electron volt to standard cubic foot
  3. Kilo-electron volt to kilowatt hour
  4. Kilo-electron volt to kilocalorie
  5. Gigacalories to kilo-electron volts
  6. Gigacalorie to calorie
  7. Gigacalorie to ton of coal equivalent

Back to kilo-electron volts to gigacalories conversion

TableFactorConverterTop